Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Module: Algemeen

Artikel 1 Algemene Voorwaarden
Artikel 2 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
Artikel 3 Duur Overeenkomst
Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst
Artikel 5 Lease
Artikel 6 Opschorting en tussentijdse beëindiging
Artikel 7 Facturatie en betaling
Artikel 8 Financiële zekerheid
Artikel 9 Wijziging Algemene Voorwaarden en Tarieven
Artikel 10 Aansprakelijkheid Laadpaallease
Artikel 11 Aansprakelijkheid Klant
Artikel 12 Overmacht
Artikel 13 Persoonsgegevens en geheimhouding
Artikel 14 Klantenservice Laadpaallease
Artikel 15 Ondersteuning bij vragen, storingen en problemen
Artikel 16 Overdracht rechten en plichten
Artikel 17 Onvoorziene omstandigheden
Artikel 18 Herroepingsrecht voor levering van Laadpalen (uitsluitend voor Consumenten)
Artikel 19 Herroepingsrecht voor verrichten van diensten (uitsluitend voor Consumenten)
Artikel 20 Algemene slotbepalingen

Module: Levering

Artikel 1 Levering laadpaal
Artikel 2 Overdracht eigendom en risico laadpaal
Artikel 3 Reclameren
Artikel 4 Garantie
Artikel 5 Aansprakelijkheid

Module: Installatie

Artikel 1 Uitvoering Installatiewerkzaamheden
Artikel 2 Verplichtingen Klant bij uitvoering Installatiewerkzaamheden
Artikel 3 Meerwerk
Artikel 4 Oplevering laadpaal
Artikel 5 Afmonteren Laadpunt
Artikel 6 Verwijderen of Verplaatsen De laadpaal
Artikel 7 Garantie
Artikel 8 Aansprakelijkheid Laadpaallease
Artikel 9 Aansprakelijkheid Klant
Artikel 10 Storing installatie (voor klanten zonder Abonnement Beheer & Onderhoud)

Module: Lease & Onderhoud

Artikel 1 Lease & Onderhoud
Artikel 2 Preventief Onderhoud Snelladers

Module: Laadpas

Artikel 1 Gebruik Laadpas
Artikel 2 Verplichtingen Klant
Artikel 3 Aansprakelijkheid Laadpaallease
Artikel 4 Aansprakelijkheid Klant

Module: Overname Lease

Artikel 1 Overname Lease

Modules: Levering & Installatie

Artikel 2 Verplichting Klant
Artikel 3 Belijning en Markering
Artikel 4 Parkeerborden
Artikel 5 Garantievoorwaarden Belijning en Markering
Artikel 6 Garantievoorwaarden Parkeerborden 4 van 14

 


 

MODULE ALGEMEEN

Artikel 1 Algemene voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden Laadpaallease (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen Partijen.
 2. De Overeenkomst prevaleert boven deze Algemene Voorwaarden.
 3. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst en/of van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Een nietige of vernietigbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die doel en strekking van niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk dient te benaderen.
 5. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. De woorden beginnend met een hoofdletter zijn nader omschreven in de Definitielijst. Deze is gepubliceerd op de Website.

 

Artikel 2 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle Offertes van Laadpaallease zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding staat vermeld en deze termijn nog niet is verstreken.
 2. Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van Klant de Overeenkomst sluit, verklaart hij, middels ondertekening van de Overeenkomst, daartoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Deze persoon zal naast Klant hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 3. De inhoud van de aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen en specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
 4. Alle Overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst tijdens de normale kantoortijden en onder normale werkomstandigheden. Indien dit niet het geval is, komen de daarmee gepaard gaande extra kosten voor rekening van de Klant.
 5. Indien Klant de Overeenkomst wenst te annuleren nadat deze tot stand is gekomen, worden minimaal €160 (exclusief BTW) en eventuele meerkosten als annuleringskosten in rekening gebracht bij Klant, onverminderd het recht van Laadpaallease op volledige schadevergoeding en het recht nakoming te eisen van de contractuele verplichtingen tot aan het moment van annulering.

 

Artikel 3 Duur Overeenkomst

 1. Datum van levering en/of installatie van De laadpaal vindt plaats in overeenstemming met Klant.
 2. De ingangs- en einddatum van de Abonnementen is opgenomen in de Overeenkomst zelf.

 

Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst

 1. Laadpaallease zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Laadpaallease is gerechtigd werkzaamheden door derden uit te laten voeren.
 3. Klant dient alle gegevens waarvan Laadpaallease aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat dezen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en juist aan Laadpaallease te verstrekken. Indien de gegevens niet tijdig worden verstrekt, heeft Laadpaallease het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten bij Klant in rekening te brengen.
 4. Laadpaallease zal niet aansprakelijk zijn indien zij bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van de door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5 Lease

 1. Laadpaallease biedt Lease aan voor:
 2. beheer & onderhoud van het Laadpunt;
 3. hosting van het Laadpunt;
 4. Indien de Overeenkomst de mogelijkheid tot opzegging biedt, dan vindt deze plaats met in acht neming van een (1) maand opzeggingstermijn door middel van een e-mail bericht aan Klantenservice onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats van Klant en gewenste datum van beëindiging.

 

Artikel 6 Opschorting en tussentijdse beëindiging

 1. Laadpaallease is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen en/of haar verplichtingen op te schorten na voorafgaande ingebrekestelling waarin een redelijke termijn aan Klant is gegund om alsnog na te komen, tenzij een ingebrekestelling op grond van de wet niet is vereist, indien:
 2. Klant één van haar verplichtingen van deze Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 3. Laadpaallease aan Klant verzocht heeft zekerheid te stellen en Klant hier niet aan voldoet.
 4. Laadpaallease is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Laadpaallease is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden in de volgende gevallen:
 6. faillissement of surseance van betalingen van Klant;
 7. toepassing verklaring Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Klant;
 8. conservatoir of executoriaal beslag op laadpalen en/of vermogen van Klant;
 9. ontbinding, vereffening, liquidatie, splitsing, overdracht van zeggenschap of staking van de onderneming van Klant;
 10. Klant na de redelijke termijn zoals opgenomen in de Schriftelijke ingebrekestelling niet voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst.

 

Artikel 7 Facturatie en betaling

 1. De Klant is de bedragen verschuldigd, zoals opgenomen in de Overeenkomst.
 2. Laadpaallease is gerechtigd om (tussentijdse) verhoging van de belasting, toeslagen en andere van overheidswege opgelegde heffingen vanaf het moment dat de heffing van kracht is, bij Klant in rekening te brengen.
 3. Laadpaallease is gerechtigd inflatiecorrectie toe te passen volgens de CBS inflatie CPI indexering ten aanzien van de aan Klant in rekening te brengen bedragen.
 4. Betaling door Klant dient plaats te vinden binnen dertig (30) Kalenderdagen na factuurdatum op (één van) de in de factuur vermelde rekeningnummer(s) onder vermelding van het factuur- en debiteurennummer.
 5. Indien Klant de juistheid van een factuur betwist, dient Klant de betwisting op gemotiveerde wijze binnen de betalingstermijn van betreffende factuur aan Klantenservice bekend te maken middels e-mailbericht. Indien Klant niet binnen voornoemde termijn zijn betwisting gemotiveerd bekend maakt, vervalt zijn vordering.
 6. Klant is niet gerechtigd te verrekenen, de betaling op te schorten noch een korting toe te passen. 7. Na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel, verkeert Klant in verzuim.
 7. Vanaf het moment dat Klant in verzuim is, is Klant een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan tenzij de wettelijke rente c.q. wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente van toepassing is.
 8. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €250 voor zakelijke klanten en met een minimum van €25 voor Consumenten.

 

Artikel 8 Financiële zekerheid

 1. Indien Laadpaallease van mening is dat Klant niet kredietwaardig genoeg is of een andere reden heeft om aan te nemen dat Klant jegens Laadpaallease haar (betalings)verplichtingen niet na zal komen, is Klant, op eerste verzoek van Laadpaallease, verplicht de door Laadpaallease verlangde zekerheid zoals een bankgarantie of waarborgsom te stellen.
 2. De waarde van de zekerheid is ten hoogste gelijk aan de waarde van de voorgaande twaalf (12) maandfacturen die Klant op grond van de Overeenkomst zou moeten betalen.
 3. Indien Klant de door Laadpaallease verlangde zekerheid niet heeft verstrekt binnen tien (10) Werkdagen nadat Laadpaallease Klant daartoe verzocht heeft, is Klant terstond in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en is Laadpaallease gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen.

 

Artikel 9 Wijziging Algemene Voorwaarden en Tarieven

 1. Laadpaallease is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en Tarieven eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen van voorwaarden worden ten minste tien (10) Kalenderdagen vóór inwerkingtreding op de Website bekend gemaakt. Wijzigingen van Tarieven (waaronder vergoedingen) worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding op de Website bekend gemaakt.
 3. Wijziging van de Algemene Voorwaarden alsmede wijziging van Tarieven gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.
 4. Indien een Klant een door Laadpaallease op de Website bekengemaakte wijziging van Algemene Voorwaarden dan wel een wijziging van Tarieven niet wenst te accepteren, heeft Klant het recht de Overeenkomst binnen 1 maand na bekendmaking, met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, te beëindigen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid Laadpaallease

 1. De aansprakelijkheid van Laadpaallease voor indirecte schade is in alle gevallen uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen:
 2. vermogensschade;
 3. gevolgschade;
 4. gederfde omzet en winst;
 5. gemiste besparingen,
 6. verminderde goodwill,
 7. schade door bedrijfsstagnatie;
 8. schade van derden;
 9. aantasting of verlies van data, laadpalen, materialen of software van derden.
 10. Indien Laadpaallease gehouden is tot vergoeding van directe schade zal deze vergoeding te allen tijde beperkt zijn voor:
 11. levering en installatie tot in de Overeenkomst vermelde contractwaarde met een maximum van €50.000 per jaar;
 12. Lease tot het totaal aan vergoedingen voor één (1) jaar met een maximum van €15.000 per jaar.
 13. Laadpaallease zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt of mede veroorzaakt is door Ongeoorloofd Gebruik door Klant.
 14. Klant is te allen tijde aansprakelijk jegens Laadpaallease voor schade veroorzaakt door Berijder en/of Laadpashouder.
 15. De informatie die Laadpaallease heeft opgenomen op de Website, digitale applicatie (app) en persoonlijk digitale omgeving is met zorg samengesteld. Laadpaallease kan echter niet voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie aansprakelijk worden gesteld. Laadpaallease kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet beschikbaarheid of gebrekkige werking van de digitale applicatie en/of persoonlijke digitale omgeving.
 16. Eventuele schade dient door Klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee (2) Werkdagen na de dag waarop Klant de schade of tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren middels een e-mail aan Klantenservice te worden gemeld.
 17. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Laadpaallease voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt niet zijnde Samenwerkende Laadexploitanten. 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Laadpaallease. Laadpaallease is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door Laadpaallease ingeschakelde derden en/of Partners.
 18. Klant vrijwaart Laadpaallease voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Klant toerekenbaar is.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid Klant

 1. Klant is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg of mede het gevolg is van het door hem gebruikte Elektrisch Voertuig en de niet door Laadpaallease geleverde laadkabel.
 2. Klant garandeert dat de elektriciteitsvoorziening van het betreffende Laadpunt voorziet in voldoende vermogen, en dat de elektriciteitsvoorziening en de internetverbinding van het betreffende Laadpunt zodanig optimaal functioneren, dat Laadpaallease haar verplichtingen onder de Overeenkomst naar behoren kan uitvoeren.
 3. Klant vrijwaart Laadpaallease tegen alle schadevorderingen van derden zoals onder meer Berijder, Leaserijder, Perceeleigenaar, Elektriciteitscontractant of Laadpashouder die verband houden met de uitvoering van deze Overeenkomst.
 4. Klant is aansprakelijk voor:
 5. Onjuistheden in door Klant opgedragen werkzaamheden;
 6. Onjuistheden in door of namens Klant verstrekte informatie.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Indien behoorlijke nakoming door Laadpaallease ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, hebben zowel Laadpaallease als Klant het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding.
 2. Indien behoorlijke nakoming door Laadpaallease slechts tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk is, heeft Klant pas het recht de Overeenkomst te beëindigen zodra nakoming gedurende een aaneengesloten periode van drie (3) maanden onmogelijk is. Klant heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding.
 3. Onder overmacht valt onder meer: storingen op het internet, storingen in de elektriciteitstoevoer, storingen in het verzenden en ontvangen van e-mail, vertraging van de zijde van en/of wanprestatie van en/of overmacht van leveranciers en/of andere door Laadpaallease ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen en wetgeving, tekort aan hulp- en grondstoffen voor de productie van Laadpalen, werkstakingen, tekort aan arbeidskrachten, alle omstandigheden die de normale bedrijfsgang van Laadpaallease en/of haar leveranciers verstoren, transportproblemen, verboden op de invoer, uitvoer en doorvervoer en voorts al hetgeen volgens het Nederlands recht onder overmacht valt.

 

Artikel 13 Persoonsgegevens en geheimhouding

 1. De verwerking van de persoonsgegevens door Laadpaallease zal geschieden met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Laadpaallease is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van verwerking van de persoonsgegevens door de ingeschakelde derde of Partner. De wijze waarop Laadpaallease met persoonsgegevens van Klant omgaat is beschreven in de Privacy Policy, die op Website is gepubliceerd.
 2. Klant geeft Laadpaallease toestemming om de verkregen meetgegevens te gebruiken voor registratie- en onderzoeksdoeleinden. Klant stemt voorts ermee in dat Laadpaallease de gegenereerde geanonimiseerde verbruiksdata voor statistische en commerciële doeleinden mag gebruiken.
 3. Klant dient alle (bedrijfs)gegevens van Laadpaallease en van de door Laadpaallease ingeschakelde derden en de middels de Overeenkomst verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen.

 

Artikel 14 Klantenservice Laadpaallease

Voor correspondentie, vragen en klachten dient Klant zich tot de Klantenservice Laadpaallease te richten. De Klantenservice is bereikbaar per e-mail info@laadpaallease.com en telefonisch 085 002 1865 (lokaal tarief, op Werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur).

 

Artikel 15 Ondersteuning bij vragen, storingen en problemen

 1. Voor vragen, het verhelpen van storingen en/of het oplossen van problemen met betrekking tot de werking of gebruikmaking van het Laadpunt, biedt Laadpaallease, te harer keuze, een of meer van de volgende mogelijkheden:
 2. telefonische ondersteuning;
 3. ondersteuning per e-mail;
 4. online ondersteuning;
 5. bezoek Laadpaallease of door Laadpaallease ingeschakelde derde.
 6. Vanaf het moment dat Laadpaallease besloten heeft dat het noodzakelijk is dat Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde op locatie dient te komen om de storing te verhelpen, zal Laadpaallease ernaar streven ter plaatse te zijn:
 7. uiterlijk einde volgende Werkdag na voornoemd moment voor volledig elektrisch aangedreven Elektrische Voertuigen;
 8. uiterlijk einde tweede Werkdag na voornoemd moment voor semi elektrisch aangedreven Elektrische Voertuigen.
 9. Indien de storing het gevolg is van
 10. ongeoorloofd Gebruik van Klant en/of Berijder;
 11. nalatigheid dan wel opzet van Klant en/of Berijder;
 12. storingen ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door Klant en of door Klant ingeschakelde derde, of;
 13. indien Laadpunt geheel of gedeeltelijk onbruikbaar wordt als gevolg door overmacht of vandalisme, worden de kosten voor het verhelpen van de storing en/of het gebrek aan de laadpaal volledig in rekening gebracht bij Klant.
 14. Indien Laadpaallease of de door Laadpaallease ingeschakelde derde na een gemaakte afspraak niet door Klant of Perceeleigenaar of Elektriciteitscontractant in staat wordt gesteld de storingsafhandeling uit te voeren, worden de gemaakte kosten zoals voorrijkosten bij Klant in rekening gebracht.
 15. De Klant dient Klantenservice binnen twee (2) Werkdagen op de hoogte te stellen van waargenomen of aanwezig geachte schade, gebreken of onregelmatigheden aan een laadpaal.
 16. Indien zich (levens)bedreigende situaties voordoen, dient Klant direct contact op te nemen met de Klantenservice. Klantenservice is ook buiten kantoortijden voor dergelijke situaties telefonisch bereikbaar.

 

Artikel 16 Overdracht rechten en plichten

 1. Klant is niet gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder Schriftelijke toestemming van Laadpaallease.
 2. Laadpaallease is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Klant stemt bij voorbaat in met een dergelijke overdracht.

 

Artikel 17 Onvoorziene omstandigheden

Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor instandhouding van een bepaling van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet langer is toegestaan althans naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Laadpaallease of Klant gevergd kan worden, zullen Klant en Laadpaallease met elkaar in overleg treden over een aanpassing van de betreffende bepaling teneinde deze zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de gewijzigde omstandigheden.

 

Artikel 18 Herroepingsrecht voor levering van Laadpalen (uitsluitend voor Consumenten)

 1. Dit artikel is van toepassing op alle Overeenkomsten op afstand tot het kopen van een laadpaal gesloten tussen een Consument (Klant) en Laadpaallease.
 2. Dit herroepingsrecht vervalt vanaf het moment van oplevering van de laadpaal.
 3. Bij aankoop van Laadpalen heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) Kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de laadpaal door of namens Klant.
 4. Tijdens deze termijn zal Consument zorgvuldig omgaan met de laadpaal, de onderdelen van de laadpaal, de meegeleverde documentatie en de verpakking. Consument zal de laadpaal slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de laadpaal wenst te behouden.
 5. Gebruik van de laadpaal dat meer omvat dan het testen van de laadpaal heeft tot gevolg dat sprake is van gebruik van de laadpaal waarmee het herroepingsrecht van de Consument vervalt. In het geval van een Laadpunt is er sprake van gebruik en daarmee verval van het herroepingsrecht als de Consument het Laadpunt heeft laten installeren.
 6. Het herroepingsrecht vervalt ook als de Consument de laadpaal beschadigt.
 7. Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de laadpaal met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Laadpaallease retourneren, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van Laadpaallease. Hiervoor dient Consument binnen de herroepingstermijn als vermeld in lid 3 contact opnemen met Klantenservice.
 8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van Consument.
 9. Na ontvangst en controle van de retourzending zal Laadpaallease, indien van toepassing, een door Consument betaald bedrag binnen dertig (30) Werkdagen na het tijdstip van beëindiging door Consument, terugstorten.
 10. Voor volgende Laadpalen is het herroepingsrecht uitgesloten:
 11. Laadpalen waarvan installatie reeds heeft plaatsgevonden;
 12. Laadpalen die door Laadpaallease tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van Consument;
 13. Laadpalen die duidelijk van persoonlijk aard zijn;
 14. Laadpalen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 15. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 21 Herroepingsrecht voor verrichten van diensten (uitsluitend voor Consumenten)

 1. Dit artikel is van toepassing op alle Overeenkomsten op afstand tot het verrichten van diensten door Laadpaallease voor een Consument (Klant).
 2. Bij het sluiten van een Overeenkomst op afstand tot het verrichten van een dienst heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen gedurende veertien (14) Kalenderdagen. Deze termijn gaat in bij het sluiten van de Overeenkomst.
 3. Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij zich binnen de termijn als genoemd in lid 2, wenden tot Klantenservice en handelen conform de door Laadpaallease bij het aanbod en uiterlijk bij levering van de dienst verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien Consument reeds van de dienst van Laadpaallease gebruik heeft gemaakt, dan is hij gehouden tot betaling van een evenredig deel daarvan.
 5. Na geldige herroeping door Consument, zal Laadpaallease het door Consument betaalde bedrag terugbetalen na verrekening van het gebruik door Consument zoals beschreven onder lid 4. 6. Indien van toepassing, zal Laadpaallease een door Consument betaald bedrag binnen dertig (30) Kalenderdagen na het tijdstip van beëindiging door Consument, terugstorten.

Artikel 22 Algemene slotbepalingen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Laadpaallease en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Laadpaallease en Klant kennis te nemen en daarover te oordelen.
 3. De rechten van de Partijen uit hoofde van de Overeenkomst zijn in aanvulling op en onverminderd alle overige rechten en middelen die hen ter beschikking staan. Indien een Partij in geval van een tekortkoming in de nakoming van een verplichting door de andere Partij een beroep op enig recht nalaat of uitstelt wordt dit niet beschouwd als afstand van dat recht of van enig ander recht uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 

MODULE LEVERING

Artikel 1 Levering laadpaal

 1. Laadpaallease verplicht zich Laadpalen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, aan Klant te leveren.
 2. Klant verplicht zich Laadpalen te aanvaarden en de overeengekomen som voor Laadpalen te betalen aan Laadpaallease.
 3. Indien Klant de hem ter levering aangeboden Laadpalen weigert, is Laadpaallease gerechtigd deze Laadpalen voor rekening en risico van Klant op te slaan. Klant is verplicht op eerste verzoek van Laadpaallease de kosten van opslag aan Laadpaallease te vergoeden. Indien weigering van afname langer duurt dan één (1) maand, is Laadpaallease gerechtigd Laadpalen te verkopen en alle schade en kosten op Klant te verhalen.
 4. Indien Laadpaallease een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Laadpaallease zal pas in verzuim zijn nadat Laadpaallease eerst Schriftelijk in gebreke is gesteld en aan Laadpaallease een redelijke termijn is gegund voor nakoming die vervolgens onbenut is gebleven.

 

Artikel 2 Overdracht eigendom en risico laadpaal

 1. Het verlies- en/of schaderisico met betrekking tot te leveren Laadpalen gaat over op Klant op moment van levering van Laadpalen aan Klant of aan een door Klant aangewezen derde.
 2. Alle door Laadpaallease geleverde en te leveren Laadpalen blijven eigendom van Laadpaallease totdat de Klant de volledige koopprijs en alle andere bedragen die hij uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aan Laadpaallease verschuldigd is, heeft betaald.
 3. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud te vallen goederen te verpanden of anderszins te bezwaren. Laadpalen kunnen slechts na volledige betaling van de koopprijs vermengd worden met andere soortgelijke Laadpalen, dan wel doorverkocht of verwerkt worden.

 

Artikel 3 Reclameren

 1. Klant dient Laadpalen na levering onmiddellijk te onderzoeken. Klant dient onder meer na te gaan of:
 2. juiste Laadpalen zijn geleverd;
 3. geleverde Laadpalen qua hoeveelheid overeenstemt met hetgeen is overeengekomen;
 4. geleverde Laadpalen voldoen aan overeengekomen kwaliteitseisen. Indien dergelijke eisen ontbreken dient het te voldoen aan de eisen die gesteld worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden in Nederland.
 5. In geval van waarneembare gebreken, dient Klant binnen acht (8) Kalenderdagen na levering van Laadpalen Schriftelijk te reclameren middels een e-mail bericht aan Klantenservice.
 6. In geval de gebreken niet direct waarneembaar zijn, moet Klant onmiddellijk na ontdekking van die gebreken Laadpaallease Schriftelijk daarvan in kennis stellen. Klant verliest echter zijn recht van reclameren indien hij niet binnen twee (2) weken na ontdekking van de gebreken, althans het moment waarop hij de gebreken redelijkerwijs had kunnen ontdekken, heeft gereclameerd middels een e-mail bericht aan de Klantenservice.
 7. Indien Klant niet tijdig reclameert, verliest hij zijn rechten en worden Laadpalen geacht als door Klant geaccepteerd.
 8. Laadpalen waarover Klant reclameert retourneert Klant op eigen kosten aan Laadpaallease.
 9. Ook in het geval de Klant tijdig heeft gereclameerd, blijft hij verplicht tot betaling van de op Laadpalen betrekking hebbende facturen. Klant is ook verplicht tot betaling en afname van overige geleverde Laadpalen.
 10. Een geringe afwijking van maat, kleur en/of samenstelling van geleverde Laadpalen kunnen nooit een grond zijn voor reclame noch voor schadevergoeding en kunnen geen prijsaanpassing opleveren. 8. Indien laadpaal door Klant aan Laadpaallease is geretourneerd en Laadpaallease de reclame gegrond acht, is Laadpaallease slechts gehouden, ter keuze van Laadpaallease, om:
 11. het ontbrekende te leveren;
 12. betreffende De laadpaal te vervangen;
 13. hetgeen Klant voor betreffende De laadpaal betaald heeft, terug te betalen.
 14. De reclamering zal onder meer niet gegrond worden geacht indien:
 15. De laadpaal reeds in gebruik is genomen of gegeven, beschadigd is en/of doorverkocht is;
 16. Klant de laadpaal zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt en/of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 17. De laadpaal aan ongebruikelijke omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Laadpaallease en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking is behandeld;
 18. Klant is gehouden aan instructies van Laadpaallease in verband met opslag of retournering van Laadpalen. Terugzending van Laadpalen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief alle onderdelen en accessoires). Laadpalen dienen in nieuwe staat te verkeren.
 19. Vorderingen die gebaseerd zijn op de stelling dat door Laadpaallease geleverde Laadpalen niet voldoen aan de Overeenkomst verjaren na verloop van één (1) jaar na de datum van aflevering aan Klant.
 20. Het in dit artikel bepaalde geldt uitsluitend voor Laadpalen die door Klant rechtstreeks bij Laadpaallease zijn gekocht.

 

Artikel 4 Garantie

 1. Voor Laadpalen die Laadpaallease in het kader van de Overeenkomst aan Klant levert, geldt een garantieperiode van twee (2) jaar vanaf het moment van levering aan Klant, met uitzondering van Snelladers die door Klant of een door Klant ingeschakelde derde zijn geïnstalleerd, dan geldt een garantieperiode van één (1) jaar.
 2. De garantie is beperkt tot;
 3. productiefouten;
 4. leveringen aan Klanten in Nederland;
 5. herstel of vervanging van de laadpaal.
 6. Voorrijkosten en transportkosten vallen niet onder de garantie en worden derhalve niet vergoed. 4. Gedurende de garantieperiode zal Laadpaallease zich inspannen fouten die onder de garantie vallen, binnen redelijke termijn (kosteloos) te laten herstellen of, indien herstel niet mogelijk is, zorg te dragen voor vervanging van de laadpaal.
 7. Herstel of vervanging vindt uitsluitend plaats indien het gebrek of storing zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na ontdekking per e-mail aan Laadpaallease is bekend gemaakt.
 8. De garantie is niet van toepassing in het geval het defect het gevolg is van
 9. Ongeoorloofd Gebruik en verkeerd of onzorgvuldig gebruik van de laadpaal;
 10. tekortkoming van Klant of door Klant ingeschakelde derde;
 11. slijtage;
 12. aangebrachte aanpassingen, onjuiste installatie en/of onjuiste montage door Klant of door Klant ingeschakelde derde;
 13. gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven en/of bij verkeerd gebruik en/of het niet handelen conform de instructies van fabrikant en/of Laadpaallease.
 14. De garantie vervalt bij doorverkoop van geleverde Laadpalen.
 15. Klant zal al hetgeen doen dat noodzakelijk is om schade aan de laadpaal te beperken.
 16. Periodieke Onderhoudsactiviteiten hebben geen invloed op de garantieperiode.
 17. Voor Laadpalen die tijdens de garantieperiode worden gerepareerd of vervangen, geldt de garantie voor de resterende duur van de garantieperiode of zes (6) maanden.
 18. De garantieperiode voor uitgevoerde reparaties is zes (6) maanden vanaf de datum van reparatie.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Indien Laadpaallease Laadpalen heeft geleverd die gebrekkig zijn, dan is de aansprakelijkheid van Laadpaallease jegens Klant beperkt tot hetgeen in Module Levering, artikel 4 betreffende garantie, is bepaald.

 

MODULE INSTALLATIE

Artikel 1 Uitvoering Installatiewerkzaamheden

 1. Laadpaallease is gerechtigd Installatiewerkzaamheden door derden uit te laten voeren.
 2. Indien Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde Installatiewerkzaamheden aan De laadpaal uitvoert, zijn deze installatievoorwaarden van toepassing. De installatie zal plaats vinden overeenkomstig de specificaties in de Overeenkomst.
 3. Het behoort uitdrukkelijk tot de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Klant om de vereiste toestemming(en) van derde(n) te verkrijgen ten aanzien van installatie van de laadpaal op betreffende locatie.
 4. Indien Klant bij Laadpaallease een Offerte aanvraagt voor het uitvoeren van Installatiewerkzaamheden aan de laadpaal, zal Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde eerst een Installatiecheck uitvoeren. De Installatiecheck kan plaatsvinden op afstand of op locatie, op basis van de informatie die Klant aan Laadpaallease verstrekt.
 5. Indien de Installatiecheck binnen vierentwintig (24) uur voor aanvang door Klant worden geannuleerd is Laadpaallease gerechtigd annuleringskosten bij Klant in rekening te brengen ter waarde van minimaal €80.
 6. Indien de aanvraag tot offerte door de Klant wordt geannuleerd na een Installatiecheck op locatie is Laadpaallease gerechtigd annuleringskosten bij Klant in rekening te brengen ter waarde van €80 voor thuis locaties en €160 voor zakelijke locaties.
 7. Indien de Installatiewerkzaamheden voor aanvang van werkzaamheden door Klant worden geannuleerd is Laadpaallease gerechtigd annuleringskosten bij Klant in rekening te brengen ter waarde van minimaal €160.
 8. Indien Laadpaallease Klant niet aantreft op afgesproken tijdstip, dan is Laadpaallease gerechtigd annuleringskosten ter waarde van minimaal €160 in rekening te brengen bij Klant. Daarnaast kunnen ook andere kosten, gemaakt door Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde, bij Klant in rekening worden gebracht.
 9. Indien Klant in de periode vanaf aanvang van de Installatiewerkzaamheden tot oplevering van de laadpaal, om welke reden dan ook, annuleert, dient klant de tot dat moment door Laadpaallease gemaakte kosten te vergoeden.
 10. Vanaf het moment van oplevering van Installatiewerkzaamheden, dient Klant, binnen de overeengekomen betalingstermijn, het overeengekomen bedrag voor installatie van De laadpaal te betalen.
 11. Laadpaallease kan niet eerder worden verplicht met de Installatiewerkzaamheden te beginnen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, materialen en Laadpalen in het bezit van Laadpaallease zijn.
 12. Laadpaallease is bevoegd de termijn voor installatie te verlengen in de volgende gevallen:
 13. indien er sprake is van wijziging en/of meerwerk;
 14. indien dit veroorzaakt wordt door een omstandigheid waarvoor Klant verantwoordelijk is,
 15. indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat Klant niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft; en/of
 16. indien Laadpaallease van oordeel is dat de weersomstandigheden installatie niet toelaten. In geval van termijnverlenging, stelt Laadpaallease Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de termijnverlenging extra kosten voor Laadpaallease meebrengt, dient Klant deze te vergoeden.

Artikel 2 Verplichtingen Klant bij uitvoering Installatiewerkzaamheden

 1. Klant zal onderstaande verplichtingen op zich nemen:
 2. Klant zal in overleg met Perceeleigenaar, de exacte locatie kenbaar maken waar de laadpaal door Laadpaallease geïnstalleerd moeten worden. Klant draagt verantwoordelijkheid voor deze keuze;
 3. Klant garandeert dat de elektriciteitsvoorziening van het betreffende Laadpunt voorziet in voldoende vermogen, en dat de elektriciteitsvoorziening van het betreffende Laadpunt optimaal functioneert. Indien de Klant dit niet kan garanderen, dient Klant dit tijdens de Installatiecheck te melden;
 4. Klant garandeert dat er ten behoeve van hosting een correct en continu werkend netwerk van datacommunicatie met een signaalsterkte van ten minste -75dBm op de locatie aanwezig is. Indien de Klant dit niet kan garanderen, dient Klant dit te melden voor het ondertekenen van de Offerte bij Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde, zodat bepaald kan worden of er technische mogelijkheden zijn om het signaal te versterken of dat installatie niet mogelijk is omdat de signaalsterkte te zwak is voor hosting. Eventuele schade voor Laadpaallease voortvloeiend uit afwezigheid of gebrekkig werkend datacommunicatienetwerk komen voor rekening van Klant.
 5. Klant zal Laadpaallease te allen tijde toegang en medewerking verlenen tot de locatie ten behoeve van het leveren en installeren van Laadpalen alsmede eventuele geschikte bergruimte aldaar. De aangewezen plek voor installatie en de nabijgelegen parkeervakken dienen door Klant afgezet te zijn en volledig ter beschikking van Laadpaallease te staan;
 6. tijdens de Installatiewerkzaamheden dient Klant Laadpaallease in staat te stellen om de elektrische installatie van het Perceel te kunnen in- en uitschakelen. Laadpaallease is tijdens het uitvoeren van de Installatiewerkzaamheden niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteitstoevoer van de laadpaal. Klant dient met het oog op deze situatie alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen. Klant vrijwaart Laadpaallease en de door Laadpaallease ingeschakelde derde tegen alle schade die zij lijden ingeval de getroffen voorzorgsmaatregelen onvoldoende blijken te zijn;
 7. Klant verstrekt tijdig alle (technische) juiste en volledige informatie die noodzakelijk is voor Laadpaallease om de Overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren. Klant vrijwaart Laadpaallease voor aanspraken van derden in verband met de verstrekte informatie;
 8. Klant dient tijdig, dat wil zeggen vóór installatie van de laadpaal, over de overeengekomen of wettelijk verplichte vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen te beschikken ten behoeve van de installatie van Laadpalen;
 9. Indien de voorziene Installatiewerkzaamheden zullen plaatsvinden in een (kruip)ruimte waarin water kan staan, dient deze vooraf door de Klant gecontroleerd te zijn en het eventueel aanwezige water door Klant voor aanvang van Installatiewerkzaamheden te zijn verwijderd. Indien Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde genoodzaakt is tijdens de Installatiewerkzaamheden aanwezig water te verwijderen, is Laadpaallease gerechtigd de meerkosten bij Klant in rekening te brengen.
 10. Klant verklaart uitdrukkelijk:
 11. indien hij niet eigenaar is van het Perceel behorend bij de locatie waar Laadpalen geïnstalleerd moeten worden, dat hij toestemming heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar(en) voor installatie van de laadpaal op het betreffende Perceel;
 12. indien hij niet degene is die met de elektriciteitsleverancier een leveringsovereenkomst heeft afgesloten, voor de aansluiting waarop de laadpaal wordt geïnstalleerd, dat hij Schriftelijke toestemming heeft verkregen van de (rechts)persoon op wiens naam de overeenkomst voor de levering van elektriciteit staat om ten behoeve van de laadpaal elektriciteit af te nemen.

 

Artikel 3 Meerwerk

 1. Meerwerk zijn alle werkzaamheden in verband met installatie die niet zijn opgenomen in de ondertekende Overeenkomst:
 2. die tijdens de installatie nodig blijken en die in alle redelijkheid niet te voorzien waren;
 3. die tijdens de installatie worden verzocht door Klant.
 4. Indien Laadpaallease bereid is meerwerk uit te voeren, zullen de kosten van meerwerk voor rekening van Klant komen. Laadpaallease behoudt zich in een dergelijk geval het recht voor om de Installatiewerkzaamheden op te schorten tot dat overeenstemming is bereikt over de vergoeding van het meerwerk.
 5. Indien de omvang dusdanig groot en/of de kosten dusdanig hoog zijn voor dit meerwerk, dat dit ertoe leidt dat een van de Partijen afziet van de voortgang van de installatie van desbetreffende De laadpaal, blijft de Klant verplicht alle reeds door Laadpaallease gemaakte kosten aan Laadpaallease te vergoeden.
 6. Indien van toepassing is Klant verplicht de kosten aan Laadpaallease te vergoeden die verbonden zijn aan het ongedaan maken van de reeds verrichte werkzaamheden.
 7. Laadpaallease is niet verantwoordelijk om Perceel in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Indien Klant wenst dat Perceel in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht zal dit voor rekening en risico van Klant geschieden.

 

Artikel 4 Oplevering laadpaal

 1. Zodra Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde te kennen heeft gegeven dat de Installatiewerkzaamheden zijn afgerond, vindt oplevering plaats.
 2. Klant dient alle gebreken die hij tijdens de oplevering vaststelt te melden aan Installateur.
 3. Klant aanvaardt de oplevering middels ondertekening van het Gereedmeldingsformulier. Indien een door Laadpaallease ingeschakelde derde de installatie uitvoert, kan deze ondertekening ook via de opdrachtbon van deze derde gedaan worden.
 4. Indien de Klant de Installatiewerkzaamheden zelf uitvoert, dient Klant ervoor te zorgen dat het compleet ingevulde Gereedmeldingsformulier binnen 2 werkdagen bij Laadpaallease wordt aangeleverd. Indien de Klant te laat is met het aanleveren van het Gereedmeldingsformulier en Laadpaallease kosten moet maken om de informatie op een andere wijze te achterhalen (bijvoorbeeld d.m.v. een bezoek op locatie) zal Laadpaallease de hiervoor gemaakte kosten op de Klant verhalen.
 5. Klant dient aanwezig te zijn bij oplevering van de laadpaal. Indien Klant desondanks niet aanwezig is bij oplevering én de oplevering niet uitdrukkelijk heeft afgewezen, wordt hij geacht Installatiewerkzaamheden te hebben aanvaard.
 6. Indien Klant de oplevering uitdrukkelijk afwijst, dient hij binnen twee (2) Werkdagen na oplevering zoals omschreven in lid 1, middels een e-mail bericht aan Klantenservice gemotiveerd aan te geven waarom hij de oplevering niet accepteert. Kleine gebreken die de ingebruikneming van de laadpaal niet verhinderen en die binnen redelijke termijn hersteld kunnen worden, zijn voor Klant geen reden om aanvaarding van de oplevering te weigeren.
 7. Gebreken die niet zijn gemeld bij oplevering, zijn door aanvaarding van de oplevering door Klant geaccepteerd.
 8. In geval de laadpaal in gebruik wordt genomen voordat aanvaarding van de laadpaal heeft plaatsgevonden, dan geldt de ingebruikneming als aanvaarding van de laadpaal door Klant.
 9. Laadpaallease is gerechtigd de door haar geïnstalleerde laadpaal te voorzien van een software update indien nodig.

 

Artikel 5 Afmonteren Laadpunt

 1. Indien Klant bij Laadpaallease een Offerte aanvraagt voor het afmonteren van Laadpunt, dan dient Klant of door Klant ingeschakelde derde, in aanvulling op de overige verplichtingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden de volgende werkzaamheden uit te voeren:
 2. zorgen voor aansluittracé vanuit meterkast tot Laadpunt volgens geldende NEN-normen;
 3. beoordelen van dikte van aan te leggen kabel;
 4. graven van sleuven en gaten op juiste diepte voor kabel en/of Laadpunt al dan niet op een sokkel; d. sluiten van sleuven en herstellen van (sier)bestrating.
 5. Bij het afmonteren van Laadpunt worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd door Laadpaallease of door een door Laadpaallease ingeschakelde derde:
 6. in geval van wandmodel: gaten boren in muur, ophangen Laadpunt, aansluiten kabel en afwerken kabel van de grond tot aan Laadpunt;
 7. in geval van paalmodel; plaatsen van paal in het gat, sluiten gat, monteren Laadpunt op paal en aansluiten van kabel.
 8. Indien de werkzaamheden zoals opgenomen in lid 1 niet volledig zijn uitgevoerd door Klant of door Klant ingeschakelde derde, komen alle extra kosten voor rekening van Klant.

 

Artikel 6 Verwijderen of Verplaatsen laadpaal

 1. Indien Klant Laadpaallease hierom verzoekt, kan Laadpaallease de laadpaal verwijderen van het Perceel, of verplaatsen naar een andere locatie op het Perceel of naar een ander Perceel. Laadpaallease zal hiervoor een nieuwe Offerte opstellen voor Klant.
 2. Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde is, als het Laadpunt in opdracht van Klant om welke reden dan ook verwijderd of verplaatst wordt, niet gehouden het Perceel op de oude locatie in de oorspronkelijke staat te herstellen.
 3. Indien Klant het Laadpunt wenst te verplaatsen dient Klant zorg te dragen voor het transport en opslag van het verwijderde Laadpunt.

 

Artikel 7 Garantie

 1. Ten aanzien van de Installatiewerkzaamheden die Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde in het kader van de Overeenkomst uitvoert, geldt een garantieperiode van twee (2) jaar vanaf het moment van levering aan Klant.
 2. De garantie is beperkt tot;
 3. fout van Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde ten aanzien van de Installatiewerkzaamheden;
 4. Installatiewerkzaamheden uitgevoerd in Nederland;
 5. herstel van de fout ten aanzien van de uitgevoerde Installatiewerkzaamheden.
 6. Voorrijkosten en transportkosten vallen niet onder de garantie en worden derhalve niet vergoed. 4. Gedurende de garantieperiode zal Laadpaallease zich inspannen fouten die onder de garantie vallen, binnen redelijke termijn (kosteloos) te laten herstellen.
 7. Herstel vindt uitsluitend plaats indien de fout zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na ontdekking per e-mail aan Laadpaallease is bekend gemaakt.
 8. De garantie is niet van toepassing in het geval de fout het gevolg is van:
 9. Ongeoorloofd Gebruik, verkeerd of onzorgvuldig gebruik van de laadpaal;
 10. tekortkoming van Klant of door Klant ingeschakelde derde;
 11. slijtage;
 12. aangebrachte aanpassingen, onjuiste installatie en/of onjuiste montage door Klant of door Klant ingeschakelde derde;
 13. gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven en/of bij verkeerd gebruik en/of het niet handelen conform de Instructies van fabrikant en/of Laadpaallease.
 14. De garantie vervalt bij doorverkoop van de geleverde Laadpalen.
 15. Klant zal al hetgeen doen dat noodzakelijk is om schade te beperken.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Laadpaallease Indien er sprake is van een fout van Laadpaallease of van een door Laadpaallease ingeschakelde derde ten aanzien van de uitvoering van Installatiewerkzaamheden, dan is de aansprakelijkheid van Laadpaallease jegens Klant beperkt tot hetgeen in artikel 7 betreffende garantie van deze module, is bepaald.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid Klant

 1. Klant is aansprakelijk voor schade die Laadpaallease lijdt als gevolg van het verstrekken door Klant van onjuiste en niet-accurate informatie.
 2. Indien gedurende het uitvoeren van de Installatiewerkzaamheden blijkt dat de informatie van de Installatiecheck niet juist was, komen alle extra kosten voor rekening van Klant.
 3. Klant is aansprakelijk en vrijwaart Laadpaallease van alle aansprakelijkheden en schade in verband met installatiewerkzaamheden voor zover deze zijn uitgevoerd door Klant of een derde die door Klant is ingeschakeld.
 4. Vertragingen in de uitvoering van de Overeenkomst, ontstaan door toedoen of nalaten van de Klant of derden zijn voor rekening en risico Klant.
 5. Klant vrijwaart Laadpaallease voor vorderingen van derden voortvloeiend uit de installatie van De laadpaal op de locatie.

 

Artikel 10 Storing installatie (voor Klanten zonder Lease & Onderhoud)

 1. Indien Laadpaallease De laadpaal installeert en Klant niet een Lease & Onderhoud met Laadpaallease is aangegaan, dan kan Klant, in geval van een storing aan De laadpaal, contact opnemen met Klantenservice met het oog op het verhelpen van de storing.
 2. Indien Laadpaallease vaststelt dat;
 3. storing een gebrek in de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden door Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde is; en
 4. Klant deze storing binnen 2 jaar na oplevering van Installatiewerkzaamheden constateert, dan zal Laadpaallease voor eigen rekening de storing trachten te verhelpen. De voorrijkosten en transportkosten zullen in dit geval echter voor rekening van Klant zijn.
 5. Indien Laadpaallease vaststelt dat storing niet veroorzaakt wordt door een gebrek in de uitvoering van de Installatiewerkzaamheden door Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde is, dan zal Laadpaallease de storing voor rekening en risico van Klant trachten te verhelpen.

 

MODULE LEASE & ONDERHOUD

Artikel 1 Lease & Onderhoud

 1. Onder Lease & Onderhoud vallen de volgende ondersteuningsmogelijkheden om storingen en/of slijtage aan De laadpaal te verhelpen en/of problemen op te lossen met betrekking tot de werking of gebruikmaking van De laadpaal:
 2. telefonische ondersteuning;
 3. ondersteuning per e-mail;
 4. online ondersteuning;
 5. bezoek Laadpaallease of door Laadpaallease ingeschakelde derde (inclusief voorrijkosten); bij normaal en geoorloofd gebruik, en waarbij zowel overeenkomstig de Veiligheidsinstructies als overeenkomstig de instructies van het Elektrisch Voertuig en de laadkabel is gehandeld.
 6. Werkzaamheden aan de laadpaal welke niet vallen onder het beheer en onderhoud als omschreven in lid 1 van dit artikel, maar zijn te kwalificeren als herstelwerkzaamheden als gevolg van, maar niet beperkt tot, Ongeoorloofd Gebruik van De laadpaal door Klant en/of derden, vandalisme, aanrijdingen, stroomstoringen, natuurrampen en andere overmachtssituaties, zijn voor rekening en risico van de Klant.
 7. Laadpaallease is vierentwintig (24) uur per dag bereikbaar voor het doorgeven van storingen op telefoonnummer 085-002 1865.
 8. Vanaf het moment dat Laadpaallease besloten heeft dat het noodzakelijk is dat Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde op locatie dient te komen om de storing te verhelpen, zal Laadpaallease ernaar streven ter plaatse te zijn:
 9. uiterlijk einde volgende Werkdag na voornoemd moment voor volledig elektrisch aangedreven Elektrische Voertuigen;
 10. uiterlijk einde tweede Werkdag na voornoemd moment voor semi elektrisch aangedreven Elektrische Voertuigen.
 11. De ingangs- en einddatum van het Lease & Onderhoud is vermeld in de Overeenkomst.
 12. De kosten het Lease & Onderhoud zijn opgenomen in de Overeenkomst.
 13. In het geval Installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door Klant of door namens Klant ingeschakelde derde, is Klant pas gerechtigd gebruik te maken van het Lease & Onderhoud voor zijn laadpaal, nadat betreffende laadpaal gedurende de eerste dertig (30) Kalenderdagen na de installatie van de laadpaal zonder storingen goed heeft gefunctioneerd.
 14. De Klant dient Laadpaallease in de gelegenheid te stellen om zorg te kunnen dragen voor het onderhoud van De laadpaal. Indien en zo lang als Laadpaallease niet daartoe in de gelegenheid wordt gesteld, kan Laadpaallease niet worden gehouden zorg te dragen voor het onderhoud van de laadpaal, maar blijft Klant wel verplicht om de kosten van het Lease & Onderhoud tijdig aan Laadpaallease te betalen.

 

Artikel 2 Preventief Onderhoud Snelladers

 1. Onder Preventief Onderhoud Snelladers vallen de volgende gebruiksduurafhankelijke onderhoudswerkzaamheden:
 2. Mechanische componenten

– Controle van het vergrendelingsmechanisme van het paneel;

– Controle van de interne beschermkappen en de binnenkant van het EVCS-systeem;

 1. Elektrische componenten

– Visuele inspectie van de laadkabel op zichtbare schade of vervorming;

– Visuele inspectie van de laadstekker op zichtbare schade, vonkoverslag of roest;

– Controle op beschadigingen van de antenne;

 1. Koelcomponenten

– Luchtfilters inclusief inlaatfilter en uitlaatfilter: reiniging of vervanging van luchtfilters, afhankelijk van mate van vervuiling; Ventilators inclusief systeemventilator en SMR-ventilator

– Controle op beschadigingen van de ventilatoren, op correcte werking van de control unit en op vervuiling van de behuizing van de ventilator en de bladen;

 1. Controle componenten

– Controle of EVCS een RFID-kaart kan detecteren;

– Controle of het display en de knoppen zijn niet beschadigd;

 1. Veiligheidsmeting

– Controle van de werking van de Snellader na het indrukken van de knop. 2. Preventief Onderhoud zal elke 6 maanden plaatsvinden na de dag waarop de Snellader is geïnstalleerd door Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde.

 

MODULE LAADPAS

Artikel 1 Gebruik Laadpas

 1. Op grond van de met de Klant gesloten Overeenkomst heeft Laadpaallease een Laadpas aan de Klant verstrekt. De Klant kan middels de Laadpas zijn Elektrisch Voertuig opladen bij Laadpaallease Laadpunten, Niet-Laadpaallease Laadpunten en Snelladers, welke (semi) publiekelijk toegankelijk zijn.
 2. De Klant is gerechtigd de Laadpas aan de Laadpashouder verstrekken. Klant blijft echter te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Laadpaallease voor het gebruik van de Laadpas door de Laadpashouder. Klant zal Laadpaallease vrijwaren voor vorderingen van Laadpashouder jegens Laadpaallease.
 3. Een Laadpas en de daarop verwerkte (elektronische)gegevens, blijven te allen tijde eigendom van Laadpaallease.
 4. Laadpaallease is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande aankondiging en zonder enige verplichtingen jegens Klant, Laadpaallease Laadpunt(en) te verwijderen en/of geen toegang meer te verschaffen tot een publiek toegankelijk Laadpunt.
 5. Indien de Laadpas wordt gebruikt om bij een Niet-Laadpaallease Laadpunt te laden, zijn de door die exploitant gehanteerde algemene voorwaarden en tarieven bindend voor Klant.
 6. Laadpaallease is gerechtigd om geactiveerde Laadpassen onmiddellijk te blokkeren en/of Abonnementen per direct te beëindigen:
 7. indien de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden;
 8. indien er sprake is van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of onder curatele stelling van Klant;
 9. indien Klant of Laadpashouder schade heeft veroorzaakt aan een Laadpunt.

 

Artikel 2 Verplichtingen Klant

 1. Klant staat er jegens Laadpaallease voor in dat door hem verstrekte persoonsgegevens actueel, volledig en correct zijn. Indien er wijzigingen zijn dient Klant dit onmiddellijk aan Klantenservice te laten weten.
 2. Klant dient op zorgvuldige wijze en als een goed huisvader met de Laadpas om te gaan en zich te onthouden van enig Ongeoorloofd Gebruik daarvan. Klant dient te allen tijde gevaarlijke situaties die kunnen optreden tijdens het laden te vermijden en dient afdoende voorzorgsmaatregelen te treffen indien er tijdens het laden mogelijkerwijze schade aan derden berokkend kan worden.
 3. In het geval van verlies, diefstal of misbruik van de Laadpaallease Laadpas of de Combilaadpas van een Tankpasaanbieder, dient Klant Laadpaallease of betreffende Tankpasaanbieder onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. Laadpaallease of Tankpasaanbieder zal de Laadpas vervolgens blokkeren. Klant is jegens Laadpaallease aansprakelijk indien Laadpashouder de Laadpaallease Laadpas of de Combilaadpas niet zorgvuldig heeft gebruikt of voldoende heeft beschermd tegen verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging. Tot het moment van blokkering van de Laadpaallease Laadpas en/of Combilaadpas is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, diefstal of misbruik van de Laadpas. Laadpaallease is gerechtigd de kosten ter zake het blokkeren van de Laadpas aan Klant in rekening te brengen.
 4. Klant heeft kennis genomen van de Veiligheidsinstructies en zal deze strikt naleven; hetzelfde geldt ten aanzien van de gebruiksvoorschriften van het Elektrisch Voertuig en de laadkabel;
 5. Klant zal schade, gebreken of onregelmatigheden aan het gebruikte Laadpunt onmiddellijk aan Klantenservice melden;
 6. De Klant is verplicht zich van voorwaarden van Samenwerkende Laadexploitanten op de hoogte te stellen en zich er strikt aan te houden. Indien Klant dit niet doet, dan is Klant in gebreke in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Laadpaallease uit hoofde van de Overeenkomst.
 7. Klant dient er voor zorg te dragen dat de door hem gebruikte randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn tegen onbevoegd gebruik door derden en tegen virussen.
 8. Indien Klant de Laadpas aan de Laadpashouder heeft verstrekt, staat Klant er jegens Laadpaallease voor in dat de Laadpashouder:
 9. actuele, volledige en correcte (persoons)gegevens heeft verstrekt. Indien er wijzigingen zijn zal Laadpashouder deze onmiddellijk aan Klantenservice melden;
 10. op zorgvuldige wijze en als een goed huisvader met de Laadpas om zal gaan en zich zal onthouden van enig Ongeoorloofd Gebruik daarvan; hij zal te allen tijde gevaarlijke situaties die kunnen optreden tijdens het laden vermijden en afdoende voorzorgsmaatregelen treffen indien er tijdens het laden mogelijkerwijze schade aan derden berokkend wordt;
 11. in het geval van verlies, diefstal of misbruik van de Laadpaallease Laadpas of de Combilaadpas van een Tankpasaanbieder, Laadpaallease of betreffende Tankpasaanbieder onverwijld daarvan op de hoogte zal stellen. Laadpaallease of Tankpasaanbieder zal de Laadpas vervolgens blokkeren;
 12. kennis heeft genomen van de Veiligheidsinstructies en deze strikt na zal leven; hetzelfde geldt ten aanzien van de gebruiksvoorschriften van het Elektrisch Voertuig en de laadkabel;
 13. schade, gebreken of onregelmatigheden aan het gebruikte Laadpunt onmiddellijk aan Klantenservice zal melden;
 14. zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden van Samenwerkende Laadexploitanten en zich er strikt aan zal houden;
 15. de Laadpas niet aan derden overdraagt.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid Laadpaallease

 1. Laadpaallease is niet aansprakelijk jegens Klant en Klant zal Laadpaallease vrijwaren voor vorderingen van Laadpashouder en andere derden voor gebreken in de Laadpunten van de Samenwerkende Laadexploitant en/of niet beschikbaarheid van een Laadpunt. Laadpaallease zal zich inspannen om storingen aan Laadpaallease Laadpunten zo spoedig mogelijk te laten oplossen.
 2. Laadpaallease is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Klant lijdt als gevolg van storingen of beperkingen in het elektriciteitsnetwerk en/of in de toelevering van elektriciteit ten behoeve van het Laadpunt en zal Laadpaallease in dit kader vrijwaren voor vorderingen van Laadpashouder en andere derden. 3. Laadpaallease is niet aansprakelijk jegens Klant en Klant zal Laadpaallease vrijwaren voor vorderingen van Laadpashouder en andere derden ten aanzien van schade aan of gebreken van het Elektrisch Voertuig veroorzaakt door Ongeoorloofd Gebruik van de Klant Berijder en/of andere derden.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid Klant

 1. Indien Klant de Laadpas aan een Laadpashouder verstrekt, zal Klant verantwoordelijk en aansprakelijk zijn indien Laadpaallease schade lijdt als gevolg van het handelen van Laadpashouder.
 2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van Ongeoorloofd Gebruik van de Laadpunten door de Laadpashouder waaronder doch niet gelimiteerd tot:
 3. het niet op correcte wijze aansluiten van de kabel aan het Elektrisch Voertuig en/of aan het Laadpunt;
 4. het gebruik van een onjuiste laadstekker en/of laadkabel die niet voldoet aan de relevante veiligheidsvereisten en/of een onjuiste laadstekker en/of laadkabel die niet geschikt is voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Voertuig;
 5. het niet voldoen aan de ter zake geldende Veiligheidsinstructies en/of andere voorschriften voor het betreffende Laadpunt, Elektrisch Voertuig en/of laadkabel; d. het niet voldoen aan enig ander voorschrift.
 6. De Klant garandeert dat het Elektrisch Voertuig voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden en aan marktconforme technische standaards. De Klant is aansprakelijk voor schade aan het Laadpunt als gevolg van een defect in het Elektrisch Voertuig.
 7. De Klant vrijwaart Laadpaallease tegen schadevorderingen van derden die voortvloeien uit situaties als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.
 8. Indien de Laadpashouder een onrechtmatige daad jegens Laadpaallease of een door haar ingeschakelde derde pleegt, dan is Laadpaallease gerechtigd de eventuele schade op de Laadpashouder te verhalen.

 

MODULE OVERNAME LAADPAAL(EN)

Artikel 1 Overname laadpaal(en)

 1. Indien de Berijder of een andere derde de Abonnement(en) van Klant ten aanzien van de laadpaal wenst over te nemen, dient deze Klant contact op te nemen met Klantenservice voor het sluiten van een nieuwe Overeenkomst.
 2. Klant of Leasemaatschappij is verantwoordelijk voor het tijdig beëindigen van de Overeenkomst.
 3. Middels ondertekening van de nieuwe Overeenkomst verklaart de nieuwe klant alle rechten en verplichtingen betreffende lease ten aanzien van de laadpaal over te nemen.
 4. Het is niet mogelijk lease los van De laadpaal over te dragen.

 

 

 

DEFINITIELIJST

 1. In de Overeenkomst en de toepasselijke Algemene Voorwaarden en het Toestemmingsformulier worden de definities van deze Definitielijst gebruikt.
 2. Tenzij de context anders dicteert, geldt in deze Overeenkomst dat de definities in het enkelvoud ook de meervoudsvorm daarvan omvatten, en vice versa.
 3. Onder de navolgende definities, indien met een beginhoofdletter geschreven wordt verstaan: Lease: Lease & Onderhoud. Lease & Onderhoud: de volgende ondersteuningsmogelijkheden worden door Laadpaallease op grond van dit abonnement aangeboden waarbij geldt dat er sprake moet zijn van normaal en geoorloofd gebruik, en waarbij zowel overeenkomstig Veiligheidsinstructies als overeenkomstig de instructies van Laadpaallease en laadkabel is gehandeld:
 4. a) het verhelpen van storingen en/of slijtage aan de laadpaal en/of
 5. b) het oplossen van problemen m.b.t. de werking of gebruikmaking van de laadpaal Het verhelpen en/of oplossen vindt plaats middels:
 6. a) telefonische ondersteuning,
 7. b) ondersteuning per e-mail,
 8. c) online ondersteuning, en/of
 9. d) bezoek Laadpaallease of door Laadpaallease ingeschakelde derde (inclusief voorrijkosten).

Abonnement Hosting: Laadpaallease abonnement welke betrekking heeft op:

 1. a) het op afstand aflezen van de Laadtransacties,
 2. b) het administratief verwerken van de Laadtransacties,
 3. c) het factureren van de Laadtransacties door Laadpaallease aan de Klant via de Laaddienstverlener,
 4. d) het vergoeden van de Laadtransacties door Laadpaallease aan de Elektriciteitscontractant,
 5. e) het inzicht verschaffen in de Laadtransacties via de persoonlijke digitale omgeving.

Algemene Voorwaarden:

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Definitielijst: deze lijst met definities, welke in de Overeenkomst, de toepasselijke Algemene Voorwaarden en het Toestemmingsformulier wordt gebruikt door deze begrippen met hoofdletter te schrijven.

Elektriciteitstussenmeter: de elektriciteitsmeter die tussen het Laadpunt en de comptabele meter in de meterkast wordt geplaatst, waarin onder meer een kWh-meter en datacommunicatiesoftware is opgenomen. Een Elektriciteitstussenmeter is vereist indien Laadpunt geen geïntegreerde kWh-meter heeft en Klant het verbruik door Laadpaallease wenst te laten aflezen. Elektrisch Voertuig: een voertuig met 2 wielen of meer, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, welk voertuig is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan deze batterij kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig. Het Elektrisch Voertuig dient niet alleen aan alle wettelijke eisen te voldoen, maar ook aan marktconforme technische standaards.

Laadpaallease.com: de besloten vennootschap Laadpaallease B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer xxxxxxxxx, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht (www.laadpaallease.com).

Laadpaallease Laadpunt: Laadpunt welke wordt beheerd door Laadpaallease.

Gereedmeldingsformulier: document van Laadpaallease of door Laadpaallease ingeschakelde derde waarin de door Laadpaallease of door Laadpaallease ingeschakelde derde opgeleverde Installatiewerkzaamheden zijn opgenomen. Middels ondertekening van dit (digitale) document aanvaardt Klant de oplevering.

Gemachtigde: de natuurlijke persoon die door Klant bevoegd is verklaard om Offertes van Laadpaallease Elektrisch Laden namens Klant te ondertekenen.

Installateur: een natuurlijke persoon die namens Laadpaallease of namens de door Laadpaallease ingeschakelde derde Installatiewerkzaamheden uitvoert.

Installatiebedrijf: een bedrijf dat in opdracht van Laadpaallease Laadpalen plaatst, aanbrengt, installeert, afmonteert of verwijderd.

Installatiecheck: het bepalen van de exacte locatie waar de laadpaal geplaatst moet worden en het inventariseren van de werkzaamheden die nodig zijn om de laadpaal te installeren. Deze check kan worden uitgevoerd door Laadpaallease of een door Laadpaallease ingeschakelde derde en kan plaatsvinden op afstand of op locatie, op basis van de informatie die Klant aan Laadpaallease verstrekt.

Installatiewerkzaamheden: alle bezigheden ten behoeve van het plaatsen, verplaatsen, afmonteren of verwijderen van De laadpaal, zoals opgenomen in de ondertekende Overeenkomst.

Kalenderdagen: alle Werkdagen, zaterdagen, zondagen en (erkende) Nederlandse feestdagen.

Klant: de contractuele wederpartij van Laadpaallease.

Klantenservice: de klantenservice Laadpaallease. Deze is bereikbaar per e-mail info@laadpaallease.com en telefonisch 085 002 1865 (lokaal tarief, op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur).

Laaddiensten: de door Laadpaallease aan de Klant te verstrekken diensten die betrekking hebben op het gebruik van Laadpunten door Laadpashouder. De Laaddiensten kunnen de volgende diensten omvatten:

 1. a) het verstrekken van een Laadpas teneinde het Elektrisch Voertuig op te kunnen laden,
 2. b) het gebruik van de Klantenservice,
 3. c) het gebruik van de Website, met toegang tot een persoonlijke webpagina waar alle Laadtransacties in te zien zijn,
 4. d) het gebruik van de digitale applicatie (app) van Laadpaallease, welke de beschikbaarheid van laadpunten toont. Laaddienstverlener: de partij bij wie de Laadpashouder Laaddiensten afneemt.

Laadexploitant: een onderneming, zijnde Laadpaallease of een Samenwerkende Laadexploitant, die een Laadpunt beheert.

Laadkosten: de financiële verrekening van de Laadtransacties met Klant tegen de geldende Tarieven. Laadpas: de pas van Laadpaallease of de pas van een Tankpasaanbieder welke op grond van de Overeenkomst tussen Klant en Laadpaallease aan de Laadpashouder ter beschikking wordt gesteld en welke benodigd is voor verkrijgen van toegang tot en het gebruik van het Laadpunt. De laadpas kan ook worden verstrekt in de vorm van een sleutelhanger. Laadpashouder: de natuurlijke persoon aan wie de Laadpas ter beschikking wordt gesteld. Indien Klant de Laadpas zelf gebruikt dan is Klant tevens Laadpashouder.

Laadpunt: een De laadpaal door middel van welke een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen en waarbij een systeem van persoonlijke identificatie en beveiliging kan worden gebruikt en welke publiek toegankelijk kan zijn. Laadpunten kunnen worden onderscheiden in Laadpaallease Laadpunten, Niet-Laadpaallease Laadpunten en Snelladers.

Laadtransactie: de afgenomen elektriciteit bij Laadpunt door Laadpashouder binnen een bepaald tijdsbestek.

Niet-Laadpaallease Laadpunt: Laadpunt welke wordt beheerd door een Samenwerkende Laadexploitant.

Offerte: de aanbieding aan Klant waarin wordt aangegeven welke Laadpalen en Abonnementen Klant van Laadpaallease wenst af te nemen en Laadpaallease aan Klant wenst te leveren met de daaraan verbonden kosten en bijkomende rechten en verplichtingen van Partijen. Middels ondertekening van de Offerte door Klant wordt het een Overeenkomst.

Ongeoorloofd Gebruik: onder meer het gebruik van de laadpaal op onoordeelkundige of onjuiste wijze (inclusief het gebruik van laadkabels zonder CE –keurmerk of anderszins kwalitatief ondermaatse, ongeschikte, ondeugdelijke, of defecte laadkabels en/of laad stekkers, alsmede het gebruik van laadkabels die te makkelijk los te koppelen zijn tijdens vergrendeling); het gebruik van laadkabels die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrisch Voertuig; het opladen (of pogingen daartoe) van daartoe ongeschikte voertuigen of andere laadpalen; het gebruik van De laadpaal anders dan vermeld in de (veiligheids-) instructies, de (veiligheids-)instructies van Laadexploitanten of de toepasselijke wettelijke (veiligheids- en andere) voorschriften; alsmede ieder schade toebrengend handelen of nalatend handelen. Overeenkomst : het Schriftelijke contract gesloten tussen Klant en Laadpaallease inclusief de toepasselijke Algemene Voorwaarden en Toestemmingsformulier.

Partijen: dit zijn Laadpaallease en de Klant. Partners: de partijen waarmee Laadpaallease samenwerkt in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst.

Perceel: de locatie waar De laadpaal op grond van de Overeenkomst geïnstalleerd dient te worden. Perceeleigenaar: de eigenaar van de locatie waar De laadpaal op grond van de Overeenkomst geïnstalleerd dient te worden.

Preventief Onderhoud: gebruiksduurafhankelijk onderhoud aan Snelladers

Samenwerkende Laadexploitanten: andere aanbieders van Laadpunten waarmee Laadpaallease een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, zodat de Berijder middels de Laadpas zijn Elektrisch Voertuig ook kan opladen bij Laadpunten van die Laadexploitant..

Schriftelijk: hieronder wordt ook verstaan elektronische communicatie.

Snellader: een Laadpunt met een laadvermogen vanaf 25kW per uur.

Tankpasaanbieder: een partij die passen uitgeeft voor het tanken van fossiele brandstoffen en/of het opladen van Elektrisch Voertuig.

Tarieven: bedragen in euro’s welke worden vermeld in Overeenkomst en die Laadpaallease in rekening zal brengen bij Klant.

Toestemmingsformulier: een formulier, welk onderdeel is van Overeenkomst, waarmee de Berijder en de Elektriciteitscontractant middels ondertekening akkoord gaan met de installatie van het Laadpunt en/of Elektriciteitstussenmeter op de het betreffende Perceel en het verbruik van elektriciteit van het Laadpunt middels de aansluiting van het Perceel.

Veiligheidsinstructies: de instructies en gebruiksvoorschriften geldend met betrekking tot desbetreffende De laadpaal en/of het Elektrisch Voertuig.

Website: de website van Laadpaallease www.Laadpaallease.nl/elektrischladen. De Website heeft ook een afgeschermd gedeelte dat alleen toegankelijk is voor Klanten en Laadpashouders.

Werkdagen: alle dagen van een jaar, niet zijnde zaterdagen, zondagen en (erkende) Nederlandse feestdagen.

De laadpaal: het door Laadpaallease op basis van Overeenkomst aan Klant te leveren en/of te installeren product, onder meer Laadpunten, Elektriciteitstussenmeters, Laadpassen.